Implică-te!

Implică-te în a ajuta pe alții!  Puteți dona pana la 3,5% din impozitele anuale la asociația noastră sau poți deveni voluntar în campaniile noastre.

Doriţi să vă alaturaţi celor care contribuie la revitalizarea satelor româneşti susţinând proiectele educaţionale şi sociale ale asociaţiei noastre?


Acum este momentul când puteţi direcţiona până la 3,5% din impozitul pe venit, completând cererea privind destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcţionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poşta, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.


Puteţi contribui în mod direct la finanţarea proiectelor noastre din mediul rural – Şcoala de vară, atelierele educaţionale, înfrumuseţarea şi ecologizarea satelor, premii de excelenţă, excursii, tabere pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură, înfiinţarea şi doatarea bibliotecilor rurale, susţinerea şi promovarea mesteşugurilor şi tradiţiilor locale, susţinerea familiilor cu nevoi speciale, practicarea sportului în mediul rural, susţinerea ansamblurilor de dansuri tradiţionale, servicii medicale şi sociale pentru cei vârstnici, dotarea laboratoarelor de informatică, precum şi multe altele!

De reţinut!
 Termenul de depunere este până la data de 25 mai 2023, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
 Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
– originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este
diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea
contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Vă mulțumim!

Pentru persoanele juridice care doresc să sprijine activităţile noastre, puteţi descărca de aici modelul de contract de sponsorizare. Apreciem ajutorul dvs.!